Bahn Technik Plan Połączenia Spółek BTW Sp z o.o. i Trakcja S.A. (Ogłoszenie drugie)

28 Marca 2023

Zarząd spółki BTW sp. z o.o. („Spółka Przejmowana)”, informuje o zamiarze połączenia ze spółką TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”). W dniu 13 marca 2023r. został uzgodniony plan połączenia. Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej.

Plan Połączenia Spółek BTW Sp z o.o. i Trakcja S.A. (Ogłoszenie drugie)

Zarząd spółki BTW sp. z o.o. („Spółka Przejmowana)”, informuje o zamiarze połączenia ze spółką TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie  („Spółka Przejmująca”). W dniu 13 marca 2023r. został uzgodniony plan połączenia. Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej.


Niniejsze ogłoszenie stanowi drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 KSH, zawiadamia po raz pierwszy wspólników o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.


Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. połączenie przez przejęcie poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.


Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej https://btw-wroc.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia, zgodnie z art 500 § 21 KSH, aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.


Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.


Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


Szczegółowa podstawa prawna: art. 504 §1 KSH.


PLAN POŁĄCZENIA  (plik PDF)


Zapraszamy do

Parku Maszyn

Skontaktuj się z nami, pomożemy dopasować odpowiednią maszynę do Twojego zapotrzebowania.

Zobacz nasze maszyny