Bahn Technik RODO / Polityka prywatności BTW sp. z o.o.


POLITYKA  PRYWATNOŚCI  DLA  KONTRAHENTÓW (PODWYKONAWCÓW)  BTW SP. Z O.O.  BĘDĄCYCH  OSOBAMI  FIZYCZNYMI  ORAZ  PRACOWNIKÓW(WSPÓŁPRACOWNIKÓW)  KONTRAHENTÓW(PODWYKONAWCÓW)

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 a także art. 14 RODO, jak przetwarzamy Twoje dane, które są udostępniane w toku przygotowania i realizacji umów oraz działań biznesowych. Jest ona przeznaczona dla kontrahentów Trakcji będących osobami fizycznymi oraz pracowników/współpracowników kontrahentów, w przypadku udostępniania ich danych. Jest ona uporządkowana odpowiednio do kolejności poszczególnych wymagań wspomnianych art. 13 oraz 14 RODO.

1.     Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest BTW Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN pod numerem KRS: 0000155140; REGON: 930989324; NIP: 899-181-19-03.

2.     Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres:  BTW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 199, 52-013 Wrocław, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: btw@btw.wroc.pl 

3.     Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?

Podstawą prawną  przetwarzania w odniesieniu do  wyspecyfikowanych  danych osobowych kontrahentów/konsorcjantów/podwykonawców lub danych przez nich udostępnianych oraz w toku działań biznesowych jest:

a)     jest przygotowanie, zawarcie i wykonanie  umowy przez BTW Sp. z o.o. o współpracę / świadczenie usług z osobą fizyczną/lub osobą prawną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, adres działalności, nr NIP, REGON, KRS, dane dotyczące czasu pracy, nr rachunku bankowego, dane kontaktowe, stanowisko;

b) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na  ułatwieniu współpracy/realizacji umowy z kontrahentem/konsorcjantem/podwykonawcą lub ich pracownikiem/współpracownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe;

c)     realizacja uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami w drodze postępowań pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych, w zakresie w jakim pozyskane dane określone wyżej są to tego niezbędne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d)     realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzeniem marketingu bezpośredniego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś w przypadku gdyby nie łączyła Cię z Administratorem relacja biznesowa – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i w takim przypadku można w dowolnym momencie cofnąć zgodę, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych pozyskanych przed jej cofnięciem; 

e)     realizacja uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej);

f)       w zakresie, w jakim Administrator stosuje monitoring wizyjny lub inne formy monitoringu Administrator przetwarza Twoje dane osobowe celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zapewnieniem organizacji procesu pracy, ochrony osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora, ochrony mienia oraz informacji należących do Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

g)   w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z wykazaniem kwalifikacji własnego personelu oraz doświadczenia personelu kontrahenta/podwykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków i wymogów stawianych w związku z ubieganiem się o zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych lub innym, w tym w szczególności w ramach postępowań podprogowych, zapytań ofertowych, przetargów i negocjacji,  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

h)    realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z usprawnieniem komunikacji elektronicznej z kontrahentami/podwykonawcami Administratora  w zakresie danych dot. imienia, nazwiska, stanowiska, adresu email, nr telefonu,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.     Prawa osób, których dane przetwarza BTW Sp. z o.o.  

Na podstawie przepisów RODO osobom fizycznym będącym kontrahentami/podwykonawcami lub ich pracownikom/współpracownikom  przysługują określone poniżej prawa:

a)     dostępu do swoich danych,

b)  żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,

d)     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie,

e)   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f)       wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Inspektor Ochrony Danych

W BTW Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email: iod@grupatrakcja.com, lub telefonicznie na nr 693 553 005.

6.     Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio lub pośrednio na etapie nawiązania współpracy/przygotowania umowy od kontrahentów/podwykonawców lub osób współpracujących biznesowo/kontrahentów z BTW Sp. z o.o. Dotyczą one też danych osobowych osób zatrudnionych u nich lub z nimi współpracujących w zakresach opisanych w punkcie 3.

7.     Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a)  usługodawcy świadczący usługi, (np. podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe; usługi prawne; audytowe; usługi IT na podstawie umów powierzenia przetwarzania);

b)     podwykonawcy;

c)     kontrahenci/podwykonawcy w zakresie określonym wymaganiami współpracy;

d)     kontrahenci w celu wykonania przez spółkę wymagań zamówienia, w tym zamówienia publicznego;

e)     zamawiający w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówień publicznych lub zamówień nieobjętych Prawem zamówień publicznych;

f)      jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w tym m.in.: Urzędowi Skarbowemu; Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; Państwowej Inspekcji Pracy; Urzędowi Transportu Kolejowego;  Komisja Nadzoru Finansowego; Policji i Prokuraturze;

g)     w ramach nadzoru właścicielskiego Trakcja S.A. na podstawie umowy powierzenia.

8.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców,  w których nie obowiązują przepisy RODO, Administrator, zapewniając odpowiednie zabezpieczenie w rozumieniu art. 46 RODO, zawiera umowę z odbiorcą, który spełnia wymagania określone w przepisach Komisji (UE) w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

9.     Okres przechowywania danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, BTW Sp. z o.o. przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zapewniania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń.

 

 

POLITYKA  PRYWATNOŚCI  DLA  PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW  BTW SP. z O.O. 

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 RODO, jak przetwarzamy Twoje dane. W tym celu przygotowaliśmy niniejszą Politykę. Jest ona przeznaczona dla pracowników i współpracowników BTW sp. z o.o., jak i byłych pracowników i współpracowników BTW sp. z o.o. Jest ona uporządkowana odpowiednio do kolejności poszczególnych wymagań wspomnianego art. 13 oraz art. 14 RODO.

1.     Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest BTW sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN pod numerem KRS: 0000155140; REGON: 930989324; NIP: 899-181-19-03.

2.     Kontakt z  Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres: ul. Opolska 199, 52-013 Wrocław, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: btw@btw.wroc.pl.

3.     Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne

Dane osobowe przetwarzane są w poniżej określonych szczegółowo celach związanych z zatrudnieniem lub współpracą:

a)    w celu realizacji umowy o pracę/innej umowy zawartej pomiędzy osobą a Administratorem, w tym w celu ustalenia oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przez okres zatrudnienia;

b)     w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przepisami Kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO – przez okres zatrudnienia,

c)   w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego polegających na dokonaniu obowiązkowych zgłoszeń i rejestracji pracownika Administratora, a także ustalenia, pobrania i wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  – przez okres 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

d)     w celu realizacji obowiązków pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeprowadzania niezbędnych szkoleń, badań lekarskich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;

e)     w celu realizacji obowiązków pracodawcy nałożonych przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres realizacji umowy z podmiotem, z którym pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz okres roszczeń;

f)       w celu wykonywania obowiązku pracodawcy w zakresie  prowadzenia i archiwizowania akt osobowych zgodnie z  6 ust. 1 c) RODO – przez okres 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;

g)     w zakresie, w jakim Pracodawca stosuje monitoring wizyjny w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest organizacja procesu pracy, ochrona osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora, ochrona mienia oraz informacji należących do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  przez okres do 3 mies. po ustaniu zatrudnienia;

h)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  przez okres 3 lat od ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres jego trwania do czasu prawomocnego zakończenia oraz przedawnienia roszczeń;

i)       w celu realizacji umowy o pracę zawartej między Tobą a Administratorem w związku z potwierdzeniem przez Administratora spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres zatrudnienia;

j)     w zakresie danych kontaktowych pracownika/współpracownika w celu usprawnienia komunikacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem/współpracownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz danych kontaktowych alternatywnych, w celu zapewnienia niezawodności komunikacji elektronicznej za dobrowolną zgodą pracownika/współpracownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przez okres zatrudnienia;

k) w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, potwierdzenia kwalifikacji pracownika/współpracownika, w celu udostępnienia ich Kontrahentom/Wykonawcom/Zamawiającym/Podwykonawcom w związku z realizacją podpisanych umów;

l)       dotyczących wizerunku pracownika/współpracownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej przez upublicznienie wizerunku, za dobrowolną   zgodą osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przez okres zatrudnienia;

m)   przekazywanych pracodawcy w związku z ubieganiem się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO– obowiązek w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez okres dochodzenia roszczeń 5 lat od liczonych od wypłaty świadczenia.

4.     Prawa osób, których dane przetwarza BTW sp. z o.o.

Na podstawie przepisów RODO pracownikowi/współpracownikowi przysługują określone poniżej prawa:

a)     dostępu do swoich danych,

b)  żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków,

d)     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,

e)     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie,

f)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g)     wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Odbiorcy danych osobowych

BTW sp. z o.o. udostępnia dane osobowe  w następujących przypadkach

a)     gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, m. in. do ZUS, NFZ, urzędów pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Policji, Prokuraturze oraz innym organom państwowym;

b)     gdy jest to niezbędne do realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartych umów z pracownikiem/współpracownikiem;

c)     gdy wynika z konieczności interesów biznesowych lub podpisanych umów Konsorcjantom/Kontrahentom/Podwykonawcom/Klientom/Zamawiających – wyłącznie  w zakresie danych identyfikacyjnych, dot. zajmowanego stanowiska, kwalifikacji i danych kontraktowych;

d)     jeżeli jest konieczne z punktu widzenia spójnych działań podejmowanych przez spółki Grupy Trakcja mających na celu usprawnienie komunikacji w tym elektronicznej i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów –  podmiotom Grupy  Trakcja S.A.;

e)     jeżeli jest to konieczne w celu realizacji procedury nadzoru właścicielskiego Trakcja S.A. w tam zakresie określonym;

f)       operatorom pocztowym, firmom kurierskim, biurom podróży w celach organizacji podróży służbowych

Ponadto dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi w związku z zawartymi umowami, na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania w trybie art. 28 RODO, np. zapewniającym usługi teleinformatyczne, księgowe, kadrowo-płacowe, organizacji podróży służbowych, prawnicze, audytu oraz doradcze, czy dostawcy benefitów.

Dane osobowe są upubliczniane w związku z realizacją obowiązków informacyjnych na podstawie szczególnych przepisów.

6.     Realizacja obowiązku informacyjnego wobec członków rodziny

W każdym przypadku, gdy przekazują Państwo dane osobowe bliskich osób np. członków rodziny dla celów skorzystania ze świadczeń socjalnych, programów benefitowych, czy dane kontaktowe do powiadomienia, powinni Państwo przekazać informacje zawarte w niniejszej Polityce, odpowiednio do celu pozyskania danych oraz zakresu przekazywanych przez Państwa danych.

7.     Inspektor Ochrony Danych

W BTW sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email iod@grupatrakcja.com lub telefonicznie na nr 693 553 005.

8.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców, w których nie obowiązują przepisy RODO, Administrator, zapewniając odpowiednie zabezpieczenie w rozumieniu art. 46 RODO, zawiera umowę z odbiorcą, który spełnia wymagania określone w przepisach Komisji (UE) w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

 

 

POLITYKA  PRYWATNOŚCI  DLA  KANDYDATÓW

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 RODO, jak przetwarzamy  dane osobowe kandydatów starających się w zatrudnienie.

1.     Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest BTW sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN pod numerem KRS: 0000155140; REGON: 930989324; NIP: 899-181-19-03.

2.     Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres:  BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 199, 52-013 Wrocław, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: btw@btw.wroc.pl lub telefonicznie na nr +48 517 302729.

3.     Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest realizacja procedur rekrutacyjnych do spółki.

Zakres danych pozyskiwanych w tym celu jest określony w przepisach Kodeksu pracy. Dane dot. imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych pozyskiwane są na podstawie przepisów art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. W przypadku, jeżeli na potrzeby rekrutacji na konkretne stanowisko niezbędne jest pozyskiwanie od kandydata danych dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest oznaczana konieczność pozyskiwania tych danych. Dane te są też pozyskiwane zgodnie z przepisami wspomnianego art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy i na tej podstawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne dane, niż wymienione wyżej są przetwarzane z inicjatywy osoby je podającej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wystąpić w wnioskiem o ich usunięcie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych, przed jego cofnięciem, kierując wniosek na adres iod@grupatrakcja.com.

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę, musi wyraźnie wyrazić swoją zgodę. W takiej sytuacji Spółka będzie uwzględniać aplikację kandydata w prowadzonych rekrutacjach w okresie 1 roku. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

Jeżeli nie została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane przez okres umożliwiający obronę przez roszczeniami ze strony kandydata, do 6 miesięcy.

W siedzibie spółki zainstalowane są systemy monitoringu wizyjnego. W związku z tym wizerunek osób przebywających w pomieszczeniach spółki jest rejestrowany i przetwarzany w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest organizacja procesu pracy, ochrona osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora i ochrona mienia oraz informacji należących do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzane są  przez okres do 3 mies. a po tym czasie usuwane.

4.     Prawa osób, których dane przetwarza Administrator

Na podstawie przepisów RODO kandydatom uczestniczącym w rekrutacji  przysługują określone poniżej prawa:

a)     dostępu do swoich danych,

b)   żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,

d)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e)     wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email iod@grupatrakcja.com, lub telefonicznie na nr 693 553 005.

6.     Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane Trakcja  S.A. na podstawie umowy powierzenia. Dane osobowe udostępniane są usługodawcom świadczącym usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich, jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami stosowane są przepisy art. 28 RODO.

7.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie są udostępniane do państw trzecich.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI - PLIKI COOKIE

1. Informacje ogólne

1.1  Operatorem Serwisu btw-wroc.pl jest BTW sp. z o.o. ul. Opolska 199, 52-013 Wrocław, NIP: 899-181-19-03; REGON: 930989324; KRS 0000155140.

1.2  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b)     poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach

2.1  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.2  Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

2.3  Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

2.4  Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.5  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

2.6  Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

3.1  Serwis korzysta z plików cookies.

3.2  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3.4  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.5  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3.8  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3.9  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

4.1  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

4.2  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a)     Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b)     Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c)     Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...explorer-delete-manage-cookies

d)     Microsoft Edge: https://support.microsoft.co...-data-and-privacy-microsoft-privacy

e)     Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

f)       Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Zapraszamy do

Parku Maszyn

Skontaktuj się z nami, pomożemy dopasować odpowiednią maszynę do Twojego zapotrzebowania.

Zobacz nasze maszyny