Bahn Technik Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

POLITYKA  PRYWATNOŚCI  DLA  KANDYDATÓW

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 RODO, jak przetwarzamy  dane osobowe kandydatów starających się w zatrudnienie.

1.     Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest BTW sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN pod numerem KRS: 0000155140; REGON: 930989324; NIP: 899-181-19-03.

2.     Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres:  BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 199, 52-013 Wrocław, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: btw@btw.wroc.pl lub telefonicznie na nr +48 517 302729.

3.     Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest realizacja procedur rekrutacyjnych do spółki.

Zakres danych pozyskiwanych w tym celu jest określony w przepisach Kodeksu pracy. Dane dot. imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych pozyskiwane są na podstawie przepisów art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. W przypadku, jeżeli na potrzeby rekrutacji na konkretne stanowisko niezbędne jest pozyskiwanie od kandydata danych dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest oznaczana konieczność pozyskiwania tych danych. Dane te są też pozyskiwane zgodnie z przepisami wspomnianego art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy i na tej podstawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne dane, niż wymienione wyżej są przetwarzane z inicjatywy osoby je podającej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wystąpić w wnioskiem o ich usunięcie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych, przed jego cofnięciem, kierując wniosek na adres iod@grupatrakcja.com.

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę, musi wyraźnie wyrazić swoją zgodę. W takiej sytuacji Spółka będzie uwzględniać aplikację kandydata w prowadzonych rekrutacjach w okresie 1 roku. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

Jeżeli nie została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane przez okres umożliwiający obronę przez roszczeniami ze strony kandydata, do 6 miesięcy.

W siedzibie spółki zainstalowane są systemy monitoringu wizyjnego. W związku z tym wizerunek osób przebywających w pomieszczeniach spółki jest rejestrowany i przetwarzany w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest organizacja procesu pracy, ochrona osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora i ochrona mienia oraz informacji należących do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzane są  przez okres do 3 mies. a po tym czasie usuwane.

4.     Prawa osób, których dane przetwarza Administrator

Na podstawie przepisów RODO kandydatom uczestniczącym w rekrutacji  przysługują określone poniżej prawa:

a)     dostępu do swoich danych,

b)   żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,

d)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e)     wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email iod@grupatrakcja.com, lub telefonicznie na nr 693 553 005.

6.     Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane Trakcja  S.A. na podstawie umowy powierzenia. Dane osobowe udostępniane są usługodawcom świadczącym usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich, jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami stosowane są przepisy art. 28 RODO.

7.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie są udostępniane do państw trzecich.

 

Zapraszamy do

Parku Maszyn

Skontaktuj się z nami, pomożemy dopasować odpowiednią maszynę do Twojego zapotrzebowania.

Zobacz nasze maszyny